πŸŽ‰
Connect Your Social Media
Learn how to connect each social channel and bring all your customer conversations under one roof.

Channels on MyAlice

You can connect the following social channels on MyAlice.
Go to Settings > Channel Settings to view all available channels.

Supported Chatbot Blocks​

As you know, we have different blocks in our Chatbot Builder, which you can use to create automation sequences. However, due to technical reasons, some channels do not support certain blocks.
Find out what blocks you can use on different social channels.

Add and Send Blocks

Elements
Messenger
Facebook
WhatsApp
Viber
Text
​
βœ”
​
βœ”
​
βœ”
​
βœ”
​
Images
​
βœ”
​
βœ”
​
βœ”
​
βœ”
​
Quick Reply
​
βœ”
​
​
❌
​
​
❌
​
​
βœ”
​
Buttons
​
βœ”
​
​
❌
​
​
❌
​
❌
Gallery
​
βœ”
​
​
❌
​
​
❌
​
​
βœ”
​
Audio
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
Video
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
Delay
​
βœ”
​
​
❌
​
​
❌
​
❌

User Input Blocks

Input
Messenger
Facebook
WhatsApp
Viber
Location
​
❌
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
User
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
❌
​
Phone
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
Email
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
Story
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​

Action Blocks

Block
Messenger
Facebook
WhatsApp
Viber
Set an attribute
​
βœ”
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
βœ”
​
Subscribe/Unsubscribe
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
Live Chat
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
❌
​
Redirect
​
βœ”
​
​
❌
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
Ticket
​
βœ”
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
Send Email
​
βœ”
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
​
βœ”
​
Last modified 26d ago